Regionalna Pracownia Krajoznawcza

Pracownia Krajoznawcza czynna jest we wtorki i czwartki w godz. 13:00 - 15:00.

Regionalna Pracownia Krajoznawcza (RPK) w Legnicy powołano do życia w 1979 r. uchwałą Zarządu Oddziału PTTK, którego prezesem był wówczas Feliks Józefów.

Pierwszą osobą prowadzącą RPK była kol. Krystyna Suchecka. Podstawowym celem Pracowni było gromadzenie materiałów potrzebnych do szkolenia kadry przewodnickiej, przodownickiej, poradnictwo i popularyzacja krajoznawstwa. W pierwszym roku działania główna uwaga koncentrowała się więc na tym, aby należyta współpraca z komisjami PTTK prowadziła do jego upowszechniania. Zbiory powiększone zostały o zestaw przeźroczy z terenu województwa, pochodzący z prac kampanii „ Polska naszych dni”, zgromadzono prace przewodnickie dotyczące regionu pisane w celu podniesienia uprawnień. Zakupiono książki oraz uzyskano z ZW PTTK zestaw map woj. legnickiego, opracowano zestawy pytań na konkursy krajoznawcze organizowane na imprezach turystycznych. W grudniu 1980r. na zorganizowanej naradzie Służby Kultury Szlaku oceniono stan szlaków turystycznych województwa. RPK współpracowała ze Studium Wiedzy o Regionie przy Okręgowym Muzeum Miedzi w Legnicy. Opracowanych zostało 49 tras cyklicznej imprezy „Wędruj z nami” dla Oddziału PTTK w Legnicy. Opracowano i nagrano na taśmę reklamówkę przeznaczoną dla zwiedzających zamek Grodziec. Przy współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Informacji Turystycznej opracowano informator turystyczny woj. legnickiego. Pracownia systematycznie co miesiąc przekazywała materiały do rozdziału „Sport, turystyka, rekreacja” Wojewódzkiego Informatora Kulturalnego. W RPK działał punkt „ it”.

W 1980 r. zasoby Pracowni liczyły 1000 vol, kilkadziesiąt map, wyposażona była w epidiaskop, radiomagnetofon, rzutnik do przeźroczy. Terenem działania obejmowała całe ówczesne woj. legnickie.

Powyższą działalność, wzbogaconą o zalecenia wynikające z Krajoznawczego Programu Turystyki, uchwalonego na Kongresie Krajoznawczy w Płocku, zaplanowano na lata 1981-1982. Jednak warunki społeczno-ekonomiczne i wydarzenia polityczne roku 1981 nie sprzyjały działalności programowej, która została sparaliżowana po wprowadzeniu stanu wojennego.

Z dniem 18 lutego 1982 r. Regionalna Pracownia Krajoznawcza została przejęta od Oddziału przez Zarząd Wojewódzki PTTK w Legnicy. Rola i dokonania RPK w latach 1981-1984 zostały podsumowane przez Zarząd Wojewódzki następująco : „…O jakości pracy RPK decydują nie tylko wytyczne i finanse, ale w głównej mierze jednak ludzie- rzesze społecznych działaczy, miłośników i entuzjastów krajoznawstwa. Pracownia powinna więc pełnić rolę koordynatora działalności krajoznawczej w regionie.”

W 1985r. Pracownia kontynuowała działalność popularyzatorską, ponadto zajęła się wydawaniem różnego rodzaju prac, np. monografii obszaru chronionego „Dolina Czarnej Wody”, heraldyki( 5 zeszytów ) we współpracy z WOIT ABC, Analogie heraldyczne oraz Okolice schronisk młodzieżowych, opracowano również „ Program i kierunki rozwoju turystyki kwalifikowanej na terenie woj. legnickiego”. Ważnym elementem działalności była organizacja Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego dla Szkół Podstawowych.

W latach 1985-1986 działalność Pracowni osłabła. Kontynuowano działania związane z organizacją konkursów krajoznawczych, przeprowadzono cykl prelekcji i imprez p.n. „ Spotkania krajoznawcze”, współorganizowano konkurs przeźroczy „ Wspomnienia z wycieczki”.

W 1987r. nastąpiła zmiana kierownika RPK. Dnia 1 stycznia 1987r. na tym stanowisku zatrudniono mgr geografii, p. Barbarę Kożuchowską. Kontynuowano współpracę z prasą regionalną, powiększano zbiory itp.

W 1990r. przy narastających trudnościach finansowych ZG PTTK postanowił zlikwidować strukturę wojewódzką. Miało to duży wpływ na ograniczenie działania RPK. W roku sprawozdawczym kontynuowano współpracę z komisjami, gromadzono zbiory, wydano 2 publikacje : „Konrad I” i „Święta Agnieszka Czeska”, kończono inwentaryzację gminy Kunice i rozpoczęto prace w gminie Pielgrzymka, pracownia była też zapleczem dla szkolenia kadr PTTK.

W dniu 1 stycznia 1991r. w procesie likwidacji Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Legnicy bogato wyposażoną Pracownię przekazano protokolarnie do Oddziału PTTK w Legnicy. Umowę z dn.20.03.1991r. z ZG PTTK o prowadzeniu RPK ze strony Oddziału podpisali - prezes Henryk Urbaniak i skarbnik Czesław Kapłun, a ze strony ZG PTTK sekretarz generalny Zdzisław Łysio i główna księgowa Barbara Strzelecka.

Rok 1991 to nowy rozdział w funkcjonowaniu RPK. Kierownikiem pozostaje p. Barbara Kożuchowska. Pracownię przeniesiono do nowego lokalu, gdzie osobne pomieszczenia znalazły: biuro, biblioteka oraz czytelnia będąca jednocześnie salą spotkań. Plan zamierzeń na ten rok nie został w pełni zrealizowany z uwagi na zmiany organizacyjne, przeprowadzkę i kłopoty finansowe. Nie kontynuowano inwentaryzacji krajoznawczej gmin. Pracownia dostarczała materiały potrzebne do szkoleń kadr prowadzonych przez oddziały PTTK. Przy współpracy z Urzędem Wojewódzkim zrealizowano 2 krótkie filmy o tematyce turystyczno-krajoznawczej dot. woj. legnickiego. Pracownia nadal współpracowała z organizatorami imprez dla młodzieży szkolnej.

W kolejnych latach w RPK znalazły miejsce społeczne komisje i zespoły prowadzące poprzednio działalność w ZW PTTK. Poszerzyło to zakres zadań pracowni, np. prowadzenie weryfikacji odznak, współorganizację spotkań regionalnych kadry programowej PTTK ( krajoznawców, przewodników, przodowników, opiekunów zabytków oraz przyrody). Pracownia była również współorganizatorem regionalnych imprez takich jak konkursy, rajdy, zloty dla dzieci i młodzieży. Weryfikowano Odznakę Krajoznawczą Polski w zakresie regionalnym, Odznakę Turysta Zagłębia Miedziowego oraz Turysta Dolnego Śląska. Były to działania wieloletnie.

W 1996r. wprowadzono współzawodnictwo „ Wędrujemy”- ranking dla szkół podstawowych i średnich w województwie, RPK włączyła się też do organizacji imprez dla rencistów.

W 1997r. poza zakupem książek i map zakupiono też kasety wideo w tym z wizyty Ojca Św. w Legnicy, zgromadzono wiele fotografii. Pracownia włączyła się do organizacji Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Ojcowiznę”.

Następne lata to w dalszym ciągu prowadzenie Pracowni siłami społecznymi, a za jej działalność odpowiadali kolejno Bogusława Grabka- kierownik biura Oddziału, Tadeusz Bednarek, Krystyna Leszczyńska.

W tym okresie Pracownia w dalszym ciągu gromadziła i udostępniała zbiory, współorganizowała imprezy krajoznawcze, weryfikowała odznaki. W listopadzie 2001r.wraz z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy zorganizowano szkolenie p.n. „ Dziedzictwo kulturowe w regionie”. Udział w szkoleniu wzięli nauczyciele przyrody, historii, biologii i geografii z legnickich szkół podstawowych i gimnazjów. Patronat nad szkoleniem objął Prezydent Miasta Legnicy. W programie przewidziano zajęcia seminaryjne oraz terenowe, zaprezentowano możliwości PTTK w procesie edukacji regionalnej w zreformowanej szkole. Zajęcia terenowe dotyczyły różnorodności walorów krajoznawczych subregionu kaczawskiego i ich wykorzystanie w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Od 2004r pracą w RPK zajęła się p. Maria Staniów. Systematycznie porządkowano i uzupełniano księgozbiór. Współorganizowano warsztaty krajoznawcze „ Kościół Pokoju”, Pracownia uczestniczyła i opracowywała kalendarium oraz materiały z okazji 50-lecia Oddziału. Czynna była 2 razy w tygodniu. Głównym profilem jej działań była współpraca ze szkołami.

Od kwietnia 2013r. Pracownia prowadzona jest przez p. Zdzisławę Janczyńską.Pracownia prowadzona jest społecznie przez osoby zaangażowane w ruchu turystyczno-krajoznawczym.

Rolę, jaką spełnia w regionie RPK, należy podsumować następująco:

 • jest miejscem spotkań miłośników krajoznawstwa
 • tu powstają projekty i plany ruchu krajoznawczego
 • pomaga w planowaniu tras wycieczek rodzinnych i wyjazdów w atrakcyjne miejsca
 • dokumentuje przeprowadzone imprezy
 • weryfikuje odznaki krajoznawcze
 • służy pomocą uczniom i studentom w zdobywaniu wiedzy
 • rozbudza chęć poznawania

RPK wydała drukiem:

 • Dolina Czarnej Wody - obszar chronionego krajobrazu
 • Wąwóz Myśliborski-ścieżka przyrodnicza PTTK
 • Ostrzyca - obszar chronionego krajobrazu
 • Grodziec - obszar chronionego krajobrazu
 • Mapa krajoznawcza Pogórza Kaczawskiego - obszaru prawnie chronionego” skala 1:50 000
 • Lasy Chocianowskie - obszar chronionego krajobrazu
 • Znam swoje województwo jak swój dom
 • Wybrane postacie kobiet na dworach Piastów Śląskich
 • Szlak dookoła Legnicy
 • Informator Turystyczny województwa legnickiego
 • 150 rocznica powstania listopadowego
 • Przewodnik turystyczny Legnica i okolice
 • Ścieżka Przyrodnicza PTTK Wąwóz Myśliborski
 • Park Krajobrazowy Chełmy
 • Przewodnik geologiczny po Parku Krajobrazowym Chełmy
 • Mapa powiatu legnickiego
 • Mapa Chełmy

Kierownicy RPK:

 • 2013 - nadal: Zdzisława Janczyńska
 • 2012 - 2004: Maria Staniów
 • 2008 - 2003: Krystyna Leszczyńska
 • 2004 - 2003: Tadeusz Bednarek
 • 2002 - 1994: Bogusława Grabka
 • 1993 - 1987: Barbara Kożuchowska
 • 1987 - 1986: Lubomir Gliniecki
 • 1985 - 1983: Mieczysław Balowski
 • 1982 - 1979: Krystyna Suchecka