Regulamin Regionalnego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa

Uchwała Komisji Krajoznawczej ZG PTTK nr 1/XV z 24 stycznia 2004 r. w sprawie Regulaminu Regionalnego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa

Działając na podstawie par. 2 oraz w związku z § 3 punkt 2 i § 11 punkt 3 Regulaminu Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK, zatwierdzonego Uchwałą nr 56/XIV/ 98 Zarządu Głównego PTTK, Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK uchwala Regulamin Regionalnego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa, który stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 1
Cele Kolegium

1. Regionalne Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa, zwane dalej Kolegium, jest wewnętrzną strukturą PTTK. Nadzór merytoryczny nad działalnością Kolegium sprawuje Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK.

2. Celem Kolegium jest mianowanie, z upoważnienia Komisji Krajoznawczej ZG PTTK, Instruktorów Krajoznawstwa Regionu, a także skupianie instruktorów krajoznawstwa dla krzewienia idei krajoznawstwa i działalności programowej w regionie oraz podnoszenia ich kwalifikacji.

§ 2
Organizacja Kolegium

1. W skład Kolegium wchodzi 3-7 osób: Zasłużonych Instruktorów Krajoznawstwa i Instruktorów Krajoznawstwa Polski, w wyjątkowych przypadkach Instruktorów Krajoznawstwa Regionu, będących członkami oddziałów PTTK w danym regionie.

2. Skład osobowy Kolegium proponuje regionalna komisja krajoznawcza, gdy takiej komisji brak, kandydatów do kolegium proponują: oddziałowe komisje krajoznawcze lub wojewódzkie sejmiki instruktorów krajoznawstwa, względnie Kluby Instruktorów Krajoznawstwa. Propozycje przekazują do regionalnego porozumienia oddziałów PTTK zwanego dalej "porozumieniem", które skład osobowy Kolegium przekazuje do Komisji Krajoznawczej ZG PTTK.

3. Skład osobowy Kolegium zatwierdza Komisja Krajoznawcza ZG PTTK, która w przypadku zgłoszenia przez "porozumienie" większej liczby kandydatów, niż przewidziana w § 2 pkt 1 niniejszego regulaminu, dokonuje ostatecznego wyboru.

4. Kadencja Kolegium jest zgodna z kadencją Komisji Krajoznawczej ZG PTTK.

5. Siedzibą Kolegium jest oddział PTTK zapewniający mu właściwe warunki pracy, wskazany przez "porozumienie".

6. Odwołanie członka Kolegium jak i powołanie nowych członków następuje zgodnie z § 2 p.2 i 3. i może nastąpić w przypadku nie uczestniczenia w pracach Kolegium lub nie przestrzegania Regulaminów: Kolegium oraz Instruktorów Krajoznawstwa.

7. Odwołanie członka Kolegium lub całego składu Kolegium może też nastąpić na mocy samodzielnej decyzji Komisji Krajoznawczej ZG PTTK z równoczesnym powiadomieniem "porozumienia" i może nastąpić w przypadku braku działalności lub nie przestrzegania Regulaminu Instruktorów Krajoznawstwa.

§ 3
Zadania Kolegium

1. Prowadzenie szkoleń dla instruktorów krajoznawstwa i ogółu krajoznawców.

2. Tworzenie więzi koleżeńskich wśród instruktorów krajoznawstwa w regionie.

3. Rekomendowanie kandydatów na kursy instruktorów krajoznawstwa.

4. Rozpatrywanie i nadawanie, na wniosek zarządów oddziałów PTTK, z upoważnienia Komisji Krajoznawczej ZG PTTK, stopnia Instruktora Krajoznawstwa Regionu.

5. Opiniowanie wniosków o mianowanie na stopień Instruktora Krajoznawstwa Polski i nadanie tytułu Zasłużonego Instruktora Krajoznawstwa oraz przekazywanie ich do Komisji Krajoznawczej ZG PTTK.

6. Prowadzenie ewidencji instruktorów krajoznawstwa i przekazywanie informacji na ten temat do Komisji Krajoznawczej ZG PTTK.

7. Przedłużanie ważności legitymacji Instruktorów Krajoznawstwa Regionu i Instruktorów Krajoznawstwa Polski, o ile nie może tego zrobić macierzysty Oddział PTTK.

§ 4
Postanowienia końcowe

1. Koordynatorem działań Kolegiów w regionach jest Krajowe Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa Komisji Krajoznawczej ZG PTTK.

2. Na terenie danego regionu - województwa działać może tylko jedno Kolegium.

3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK.

4. Regulamin uchwalony został przez Komisję Krajoznawczą 24 stycznia 2004 r. z mocą obowiązującą 1 stycznia 2005 r.

Przewodniczący
Komisji Krajoznawczej ZG PTTK
Krzysztof R. Mazurski